Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας μας αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας έχει επιλέξει να συνεργάζεται με εταιρείες που εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους.

Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2000, το οποίο και εφαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα που έχει επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της καθώς επίσης τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE.